Disclaimer Appraise 2.1

Deze software is bedoeld voor professioneel gebruik. Voor meer informatie lees de disclaimer van de aanpassoftware.


Disclaimer aanpassoftware 
Deze  software wordt geleverd door de bezitters van de auteursrechten en medewerkers 'zoals het is' en alle expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of de garantie van niet-schending zijn afgewezen. In het bijzonder Interton A / S geeft geen garantie dat:


• de software voldoet aan uw eisen
• de software niet wordt onderbroken,veilig of vrij van fouten is
• de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de software effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn
• de kwaliteit van de software voldoet aan uw verwachtingen

Interton  A / S aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of het missen van onderdelen in de software of de documentatie die beschikbaar zijn op de website en in geen geval is Interton A / S aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige speciale, strafbare, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die voortvloeien uit het gebruikersverlies, verlies van gegevens of verlies van voordelen, zelfs als Interton op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en op elke theorie van aansprakelijkheid, voortvloeiend uit of in verband zijnde met het gebruik van deze software.

Het gebruik van de software gedownload via de website gebruikt u met eigen discretie en risico en met dien verstande dat alleen u verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke activiteiten. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Interton A / S rechtstreeks of via haar website schept een garantie voor de software. Interton A / S kan software-updates beschikbaar stellen op haar website.